Organik Kimya


Organik Kimya veya Karbon Kimyası, karbon temelli bileşiklerin yapılarını, niteliklerini, reaksiyonlarını ve sentez yollarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Karbon bileşikler canlılık ve organizmadaki molekül çeşitliliği için oldukça önemlidir. Saçlar, deri, proteinler, genetik materyaller (DNA, RNA), bitkiler ve ilaçlar organik maddelere örnek olarak verilebilir. Bunun yanında canlılık için son derece önemli olan inorganik maddelerde (kalsiyum, fosfor, çinko, demir vs.) vardır. Bunlarla ilgili olarak da inorganik kimya dalı inceleme yapmaktadır. Dolayısı ile organik kimya-inorganik kimya canlılık için bir bütündür. Biyokimyasal olayların anlaşılabilmesi için temel organik kimya bilgisine ihtiyaç vardı

Bu kapsamda hazırlanmış konu anlatım notlarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyar ve ilgili önlisans-lisans bölümlerinde Organik Kimya dersi alan öğrencilere yol gösterici olmasını dileriz.

Öğrencilerimize önemle duyurulur
Adım adım konuların aktarılacağı sayfa tasarımı ve sunu formatı değişecektir. PDF formatındaki dokümanlar geçici olarak paylaşımda duracak. Ancak, yeni stile geçiş tamamlandığında PDF belgeleri kaldırılacaktır.

Konular

1. Genel Kimya

Konu İçeriği: Maddenin yapısı (Atom, İzotop, Radyoizotop), Elektron kılıfı (Orbital yapısı ve sınıflandırma), Periyodik tablo (elementlerinin niteliklerinin periyodikliği), Kimyasal bağlar (İyonik, Kovalent, Koordine Kovalent, Hidrojen, Van der Waals), Metalik Bağlar, Hidrofob Etkileşim, Atomlarla moleküller arasındaki bağlar, Doğal şelat kompleksler ve biyokimyasal önemleri.

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

2. Maddeler ve Nitelikleri

Konu İçeriği: Maddelerin Formları (Gazlar, Sıvılar, Katılar), Saf Maddeler ve Karışımları, Homojen ve Heterojen Sistemler, Maddenin Enerji Formları ile Etkileşimi (Işınların Absorpsiyonu ve Emisyonu, Emisyon-Absorpsiyon Spektroskopisi, Spektrofotometri), Kimyasal Reaksiyonları Temel Yasaları (Kütlenin verilmesi, konsantrasyon ölçüleri (Molar, Normal, Yüzde, ppm, ppb), Substitüsyon Reaksiyonları, Eliminasyon Reaksiyonları, Additisyon Reaksiyonları).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

3. Çözeltiler

Konu İçeriği: Dispers Sistemler (Gerçek çözeltiler, Kolloidler, Süspansiyonlar), Hidratasyon, Çözelti Çeşitleri (Bileşenelerin fiziksel haline göre, çözünen miktarına göre (seyreltik, derişik), çözünenin çözünürlüğüne göre (doymamış, doymuş, aşırı doymuş), elektril iletkenliğine göre (elektrolit, non-elektrolit)).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

4. Asitler ve Bazlar

Konu İçeriği: Tanım ve Özellikleri (Brønsted-Lowry ve Lewis Asit-Bazları), Su ile Asit-Baz Reaksiyonları, Protoliz, Ka, pKa, Suyun oto-protolizi, pH ve pOH değerleri, pH değerinin biyolojik önemi, Amfolitler (Amfoter elektrolitler), İndikatörler, pH ölçüm yöntemleri (Elektrometrik, Kolorimetrik), Biyolojik Tamponlar (Bikarbonat, Fosfat, Hemoglobinat, Oksihemoglobinat, Proteinat Tamponlar).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

5. Redoks Olayı, Çok Fazlı Sistemlerde Denge, Termodinamik, Kimyasal Reaksiyonları Kinetiği

Konu İçeriği: Redoks Olayı (Oksidasyon ve Redüksiyon), Çok Fazlı Sistemlerde Denge (Difüzyon, Ozmotik Basınç, Diyaliz, Yüzey Gerilim, Adsorpsiyon), Termodinamik (Enerji Formları, İç Enerji ve Entalpi, Serbest Entalpi ve Entropi), Kimyasal Reaksiyonları Kinetiği (Aktivasyon Entalpisi, Katalizör, Reaksiton Hızını Etkileyen Faktörler), Enzimler.

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

6. Karbon (C) Atomu

Konu İçeriği: Hibritleşme (sp3, sp2, sp, tetrahedral karbon, asimetri, stereojenik  merkez, Sigma bağı, Pi bağı), Konjuge Çift Bağlar, Aromatik Sistemler, Karbonil Grubu.

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

7. Organik Bileşiklerde İzomeri ve Stereokimya

Konu İçeriği: İzomerizm, Konstitüsyon (Yapı) izomeri (İskelet, Pozisyon, Fonksiyonel İzomeri ve Tautomerizm), Stereoizomeri (Stereokimya: Kiral, Akiral, Cis– ve Trans-İzomeri , Enantiomerler, Diastereomerler, Konformasyon İzomeri, Optikçe aktiflik,  Rasemik Karışımlar).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

8. Organik Bileşiklerin Karakteristik Özellikleri

Konu İçeriği: Özellikleri, Heteroatom, Bağlanma kalıpları, Organik moleküllerin çizimleri (Kondens/zincir yapılar, iskelet/halka yapılar), Fonksiyonel Gruplar, Organik Bileşkilerin İsimlendirilmesi (Trival isimler, Sistematik isimlendirme), IUPAC Sayısal Çarpanlar.

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

9. Hidrokarbonlar-I

Konu İçeriği: Alkanlar (Asiklik alkanlar, sikloalkanlar, alkanların isimlendirilmesi, alkil grupları, fosil yakıtları, fiziksel özellikleri, yanma, lipidler).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

10. Hidrokarbonlar-II

Konu İçeriği: Alkenler ve Alkinler (İsimlendirme, Cis– ve Trans-izomerleri, Yağ asitleri-Doymuş ve Doymamış, Reaksiyonları (Hidrojenasyon, Hidrasyon)), Aromatik Hidrokarbonlar (Benzen, Mono-, Di- ve Poli-substitüe benzenler, Güneş koruyucular, Antioksidan olarak Fenollar).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

11. Bir Heteroatoma Tek Bağ İçeren Bileşikler-I

Konu İçeriği: Alkil Halojenürler (Haloalkanlar: İsimlendirme (IUPAC sistemi ve yaygın isimleri), Fiziksel Özellikleri, Bazı Alkil Halojenürler, Polar Karbon-Halojen Bağ (substitüsyon ve eliminasyon reaksiyonları)), Alkoller ve Eterler (Giriş, İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Bazı Alkoller, Eterler ve Epoksitler, Alkoller ve Eterlerin Hazırlanması, Alkollerin Reaksiyonları, Oksidasyon ve Kanda Alkol Taraması, Etanol Metabolizması, Eterlerin Reaksiyonları).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

12. Bir Heteroatoma Tek Bağ İçeren Bileşikler-II

Konu İçeriği: Aminler (Giriş, Yapı ve Sınıflandırma, İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Baz olarak Aminler, Asit ile Aminlerin Reaksiyonu, Amonyum Tuzları, Kullanışlı İlaç Olarak Amonyum Tuzları), Tiyoller ve Sülfürler (Giriş, Tiyollerin Reaksiyonları, Sülfürler, Dimetil sülfoksit).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

13. Karbonil (C=O) Grubu İçeren Bileşikler-I

Konu İçeriği: Aldehitler ve Ketonlar (Aldehitler ve Ketonların İsimlendirilmesi, Fiziksel Özellikleri, Bazı Aldehitler ve Ketonlar, Aldehitler ve Ketonların Hazırlanması, Aldehitlerin ve Ketonların Reaksiyonları (1° Aminlerin Additisyonu, 2° Aminlerin Additisyonu, H2O Additisyonu-Hidrasyon, Alkollerin Additisyonu-Asetal Oluşumun, Koruma Grupları Olarak Asetaller, Siklik Hemiasetaller, Aldehitlerin Oksidasyonu)).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

14. Karbonil (C=O) Grubu İçeren Bileşikler-II

Konu İçeriği: Karboksilik Asitler ve Esterler (İsimlendirme, Fiziksel Özellikler, Bazı Karboksilik Asitler, Karboksilik Asitlerin Asitliği (Bazlarla Reaksiyon), Karboksilik Asit ve Esterleri İçeren Reaksiyonlar (Ester Oluşumu, Ester Hidrolizi)), Amidler (İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Amidlerin Hidrolizi, İlginç Aminler ve Amidler, Epinefrin ve ilgili bileşikler, Penisilin).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.


Soru iletmek ve/veya görüş bildirmek için tıklayınız.


Son Düzenleme: 27 Şubat 2023
Başa Dön