Organik Kimya


  • Polimed

Organik Kimya veya Karbon Kimyası, karbon temelli bileşiklerin yapılarını, niteliklerini, reaksiyonlarını ve sentez yollarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Karbon bileşikler canlılık ve organizmadaki molekül çeşitliliği için oldukça önemlidir. Saçlar, deri, proteinler, genetik materyaller (DNA, RNA), bitkiler ve ilaçlar organik maddelere örnek olarak verilebilir. Bunun yanında canlılık için son derece önemli olan inorganik maddelerde (kalsiyum, fosfor, çinko, demir vs.) vardır. Bunlarla ilgili olarak da inorganik kimya dalı inceleme yapmaktadır. Dolayısı ile organik kimya-inorganik kimya canlılık için bir bütündür. Biyokimyasal olayların anlaşılabilmesi için temel organik kimya bilgisine ihtiyaç vardı

Bu kapsamda hazırlanmış konu anlatım notlarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyar ve ilgili önlisans-lisans bölümlerinde Organik Kimya dersi alan öğrencilere yol gösterici olmasını dileriz.

Öğrencilerimize önemle duyurulur
Adım adım konuların aktarılacağı sayfa tasarımı ve sunu formatı değişecektir. PDF formatındaki dokümanlar geçici olarak paylaşımda duracak. Ancak, yeni stile geçiş tamamlandığında PDF belgeleri kaldırılacaktır.Konular

1. Genel Kimya

Konu İçeriği: Maddenin Yapısı (Atom, İzotoplar, Radyasyon, Elektron Kılıfı [Tabaka, Alt-tabaka, Orbital, Bohr’un Atom Modeli]), Periyodik Tablo, Kimyasal Bağlar (İntra-moleküler kuvvetler [İyonik ve Kovalent Bağlar] ve İnter-moleküler kuvvetler [Hidrojen bağı, van der Waals kuvvetleri, İyon-Dipol kuvvetleri, Hidrofobik etkileşim), Koordinasyon Kimyası ve Metal Kompleksler (Koordinasyon Bileşikleri, Ligand, Şelasyon, Yapay Şelatörler)

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

2. Maddeler ve Nitelikleri

Konu İçeriği: Maddenin Hâlleri (Maddelerin Sınıflandırılması, Kaynama, Erime ve Donma Noktaları, Enerji ve Enerji Birimleri, Enerji ve Hâl Değişimleri, Gazlar, Katılar, Sıvılar), Işığın Madde ile Etkileşimi (Emisyon, Absorpsiyon, Transmisyon, Yansıma, Spektroskopi

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

3. Çözeltiler ve Biyofiziksel Olaylar

Konu İçeriği: Çözeltiler (Giriş, Çözünürlük, Dispers Sistemler, Hidratasyon), Konsantrasyon Birimleri (Yüzde, Kütlenin verilmesi, Molarite, Normalite, PPM ve PPB, Dilüsyon), Biyofiziksel Olaylar (Osmoz ve Ozmotik Basınç, Diyaliz, Difüzyon, Yüzey Gerilimi, Adsorpsiyon)

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

4. Asitler ve Bazlar

Konu İçeriği: Giriş, Brønsted & Lowry Asitleri (BLA) ve Bazları (BLB), Bir BLA ile BLB’nin Reaksiyonu, Asit ve Bazların Bazı Özellikleri, Lewis Asitleri ve Bazları, Asit ve Baz Kuvveti, Suyun Dissosiyasyonu, pH Ölçeği, Yaygın Asit-Baz Reaksiyonları, Tamponlar

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

5. Redoks ve Organik Reaksiyonlar, Termodinamik ve Kinetik

Konu İçeriği: Redoks Reaksiyonlar, Organik Reaksiyonlar (Substitisyon reaksiyonları, Eliminasyon reaksiyonları, Additisyon reaksiyonları, Bağ Kırma ve Bağ Yapımı, Kimyasal Bağ Bölünmesi, Radikaller, Karbokatyonlar ve Karbanyonlar, Bağ Oluşumu), Termodinamik (Enerji ve Enerji Birimi, Sistemler, İç Enerji ve Entalpi, Bağ Dissosiyasyon Enerjisi, Denge Sabiti ve Serbest Enerji Değişimleri, Entalpi ve Entropi), Kimyasal Reaksiyonların Kinetiği (Aktivasyon Enerjisi, Hız Denklemleri, Katalizörler, Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler, Enzimler.

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

6. Karbon (C) Atomu

Konu İçeriği: C Atomu, Hibritleşme (sp3 Hibritleşme, sp2 hibritleşme, sp Hibritleşme), Konjuge Çift Bağlar, Aromatik Sistemler, Karbonil Grubu

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

7. Organik Bileşiklerde İzomerizm ve Stereokimya

Konu İçeriği: Genel bakış, Yapısal İzomerler (İskelet-Fonksiyonel-Pozisyon İzomerleri, Tautomerler), Stereoizomerler (Kiral ve Akiral Moleküller, Stereojenik Merkezler, Cis-Trans İzomerler, Enantiyomerler, Diastereomerler, Mezo Bileşikler Konformasyonel İzomerler, Stereoizomerlerin Fiziksel Özellikleri, Enantiyomerlerin Kimyasal Özellikleri, Enantiyomerler ve Koku Duyusu)

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

8. Organik Bileşiklerin Karakteristik Özellikleri

Konu İçeriği: Organik Bileşiklere Giriş, Organik Bileşiklerin Karakteristik Özellikleri, Organik Moleküllerin Çizimi (Kondens ve İskelet Yapılar), Fonksiyonel Gruplar (Hidrokarbonlar, Bir heteroatoma tek bağ içeren bileşikler, Karbonil grubu (C=O) içeren bileşikler)

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

9. Hidrokarbonlar-I

Konu İçeriği: Alkanlar (Asiklik alkanlar, sikloalkanlar, alkanların isimlendirilmesi, alkil grupları, fosil yakıtları, fiziksel özellikleri, yanma, lipidler).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

10. Hidrokarbonlar-II

Konu İçeriği: Alkenler ve Alkinler (İsimlendirme, Cis– ve Trans-izomerleri, Yağ asitleri-Doymuş ve Doymamış, Reaksiyonları (Hidrojenasyon, Hidrasyon)), Aromatik Hidrokarbonlar (Benzen, Mono-, Di- ve Poli-substitüe benzenler, Güneş koruyucular, Antioksidan olarak Fenollar).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

11. Bir Heteroatoma Tek Bağ İçeren Bileşikler-I

Konu İçeriği: Alkil Halojenürler (Haloalkanlar: İsimlendirme (IUPAC sistemi ve yaygın isimleri), Fiziksel Özellikleri, Bazı Alkil Halojenürler, Polar Karbon-Halojen Bağ (substitüsyon ve eliminasyon reaksiyonları)), Alkoller ve Eterler (Giriş, İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Bazı Alkoller, Eterler ve Epoksitler, Alkoller ve Eterlerin Hazırlanması, Alkollerin Reaksiyonları, Oksidasyon ve Kanda Alkol Taraması, Etanol Metabolizması, Eterlerin Reaksiyonları).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

12. Bir Heteroatoma Tek Bağ İçeren Bileşikler-II

Konu İçeriği: Aminler (Giriş, Yapı ve Sınıflandırma, İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Baz olarak Aminler, Asit ile Aminlerin Reaksiyonu, Amonyum Tuzları, Kullanışlı İlaç Olarak Amonyum Tuzları), Tiyoller ve Sülfürler (Giriş, Tiyollerin Reaksiyonları, Sülfürler, Dimetil sülfoksit).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

13. Karbonil (C=O) Grubu İçeren Bileşikler-I

Konu İçeriği: Aldehitler ve Ketonlar (Aldehitler ve Ketonların İsimlendirilmesi, Fiziksel Özellikleri, Bazı Aldehitler ve Ketonlar, Aldehitler ve Ketonların Hazırlanması, Aldehitlerin ve Ketonların Reaksiyonları (1° Aminlerin Additisyonu, 2° Aminlerin Additisyonu, H2O Additisyonu-Hidrasyon, Alkollerin Additisyonu-Asetal Oluşumun, Koruma Grupları Olarak Asetaller, Siklik Hemiasetaller, Aldehitlerin Oksidasyonu)).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.

14. Karbonil (C=O) Grubu İçeren Bileşikler-II

Konu İçeriği: Karboksilik Asitler ve Esterler (İsimlendirme, Fiziksel Özellikler, Bazı Karboksilik Asitler, Karboksilik Asitlerin Asitliği (Bazlarla Reaksiyon), Karboksilik Asit ve Esterleri İçeren Reaksiyonlar (Ester Oluşumu, Ester Hidrolizi)), Amidler (İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Amidlerin Hidrolizi, İlginç Aminler ve Amidler, Epinefrin ve ilgili bileşikler, Penisilin).

Konu Anlatım Notu: İndirmek için tıklayınız.


Soru iletmek ve/veya görüş bildirmek için tıklayınız.


Son Düzenleme: 2 Ocak 2024