Organik Kimya

Organik Kimya veya Karbon Kimyası, karbon temelli bileşiklerin yapılarını, niteliklerini, reaksiyonlarını ve sentez yollarını inceleyen bir dalıdır.

Karbonlu bileşikler canlılık ve organizmadaki molekül çeşitliliği için oldukça önemlidir. Saçlar, deri, proteinler, genetik materyaller (DNA, RNA), bitkiler ve ilaçlar organik maddelere örnek olarak verilebilir. Bunun yanında canlılık için son derece önemli olan inorganik maddelerde (kalsiyum, fosfor, çinko, demir vs.) vardır. Bunlarla ilgili olarak da inorganik kimya dalı inceleme yapmaktadır.

Dolayısı ile organik kimya-inorganik kimya canlılık için bir bütündür. Biyokimyasal olayların anlaşılabilmesi için temel organik kimya bilgisine ihtiyaç vardır.

Konu Başlıkları Konu İçerikleri Belgeler
 • Genel Kimya
Maddenin yapısı (Atom, İzotop, Radyoizotop), elektron kılıfı (Orbital yapısı ve sınıflandırma), periyodik tablo (elementlerinin niteliklerinin periyodikliği), kimyasal bağlar (İyonik, Kovalent, Koordine Kovalent, Hidrojen, Van der Waals), Metalik Bağlar, Hidrofob Etkileşim, Atomlarla moleküller arasındaki bağlar, doğal şelat kompleksler ve biyokimyasal önemleri.

Türkçe

English

 • Maddeler ve Nitelikleri
 • Enerji Formları ile Etkileşim
 • Kimyasal Reaksiyonların Temel Yasaları
Madde formları, homojen ve heterojen sistemler, maddeler ve ışınlar arasındaki etkileşim, spektrofotometri, kütle, konsantrasyon birimleri, kimyasal denklemler, önemli reaksiyon tipleri.

Türkçe

English

 • Çözeltiler
 • Asitler ve Bazlar
Çözeltiler, dispers sistemler, hidratasyon, çözelti çeşitleri,asitler ve bazların özellikleri, pH ve pOH değerleri, indikatörler, tamponlar.

Türkçe

English

 • Oksidasyon-Redüksiyon (Redoks olayı)
 • Çok fazlı sistemlerde denge
 • Termodinamik
Redoks olayı, Çok fazlı sistemlerde denge (Diffüzyon, Ozmotik Basınç, Dializ, Yüzey Gerilimi, Adsorbsiyon, Donnan Zar Dengesi), Termodinamik (Enerji formları/sistemler/durum değişimleri, İç enerji ve entalpi, Serbest Entalpi ve Entropi)

Türkçe

English

 • C Atomu
 • Stereokimya
C Atomu, sp3 Hibritleşme, C=C Çift Bağları (sp2 hibritleşme), sp Hibritleşme, Konjuge Çift Bağlar, Aromatik Sistemler, Karbonil Grubu, Stereokimya, Yapı (Konstitüsyon) izomerisi [İskelet, Pozisyon, Fonksiyonel, Tautomerizm], Stereoizomeri (Konfigürasyon izomeri [Cis-,Trans-İzomerler, Enantiomerler, Diastereomerler], Konformasyon izomeri)

Türkçe

English

 • Organik Bileşiklerin Karakteristik Özellikleri
 • Organik Bileşiklerin İsimlendirilmesi
Organik Bileşiklerin Özellikleri: Çizimleri (Kondens yapılar, İskelet yapılar), Fonksiyonel Gruplar (Hidrokarbonlar, Bir heteroatoma tek bağ içeren bileşikler ve C=O (Karbonil) grubu içeren bileşikler).

Organik Bileşiklerin İsimlendirilmesi: Trival İsimlendirme, Sistematik İsimlendirme (IUPAC ismi, IUPAC sayısal çarpanlar,  Alkil Grupları).

Türkçe

English 

 • Hidrokarbonlar
Alkanlar (Asiklik Alkanlar, Sikloalkanlar, İsimlendirme, Fosil Yakıtlar, Fiziksel Özellikleri, Yanma),
Alkenler ve Alkinler (İsimlendirme, Cis-Trans İzomerleri, Yağ Asitleri, Oral Kontraseptifler, Reaksiyonları),
Aromatik Bileşikler (Benzen, İsimlendirme, Güneş Koruyucuları, Antioksidan olarak Fenoller).

 Türkçe

English

 • Bir Heteroatoma Tek Bağ İçeren Bileşikler
Alkil Halojenürler (Giriş, İsimlendirme [IUPAC sistemi ve yaygın isimleri], Fiziksel Özellikleri, Bazı Alkil Halojenürler, Polar Karbon-Halojen Bond [substitüsyon ve eliminasyon reaksiyonları]),
Alkoller ve Eterler (Giriş, İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Bazı Alkoller, Eterler ve Epoksitler, Alkoller ve Eterlerin Hazırlanması, Alkollerin Reaksiyonları, Oksidasyon ve Kanda Alkol Taraması, Etanol Metabolizması, Eterlerin Reaksiyonları),
Aminler ve Amidler (Aminler: Giriş, Yapı ve Sınıflandırma, İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Baz olarak Aminler, Asit ile Aminlerin Reaksiyonu, Amonyum Tuzları, Kullanışlı İlaç Olarak Amonyum Tuzları; Amidler: Amid, İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Amidlerin Hidrolizi, İlginç Aminler ve Amidler, Epinefrin ve ilgili bileşikler, Penisilin).
Tiyoller ve Sülfürler (Giriş, Tiyollerin Reaksiyonları, Sülfürler, Dimetil sülfoksit).

 Türkçe

English

 • C=O (Karbonil) Grubu İçeren Bileşikler
Aldehitler ve Ketonlar (Aldehitler ve Ketonların İsimlendirilmesi, Fiziksel Özellikleri, Bazı Aldehitler ve Ketonlar, Aldehitler ve Ketonların Hazırlanması, Aldehitlerin ve Ketonların Reaksiyonları [1° Aminlerin Additisyonu, 2° Aminlerin Additisyonu, H2O Additisyonu-Hidrasyon, Alkollerin Additisyonu-Asetal Oluşumun, Koruma Grupları Olarak Asetaller, Siklik Hemiasetaller, Aldehitlerin Oksidasyonu] ),
Karboksilik Asitler ve Esterler (Giriş, İsimlendirme, Fiziksel Özellikler, Bazı Karboksilik Asitler, Karboksilik Asitlerin Asitliği [Bazlarla Reaksiyon], Karboksilik Asit ve Esterleri İçeren Reaksiyonlar [Ester Oluşumu, Ester Hidrolizi]),
Amidler (Amid, İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Amidlerin Hidrolizi, İlginç Aminler ve Amidler, Epinefrin ve ilgili bileşikler, Penisilin)

Türkçe

English