Organik Kimya

Organik Kimya veya Karbon Kimyası, karbon temelli bileşiklerin yapılarını, niteliklerini, reaksiyonlarını ve sentez yollarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Karbon bileşikler canlılık ve organizmadaki molekül çeşitliliği için oldukça önemlidir. Saçlar, deri, proteinler, genetik materyaller (DNA, RNA), bitkiler ve ilaçlar organik maddelere örnek olarak verilebilir. Bunun yanında canlılık için son derece önemli olan inorganik maddelerde (kalsiyum, fosfor, çinko, demir vs.) vardır. Bunlarla ilgili olarak da inorganik kimya dalı inceleme yapmaktadır.

Dolayısı ile organik kimya-inorganik kimya canlılık için bir bütündür. Biyokimyasal olayların anlaşılabilmesi için temel organik kimya bilgisine ihtiyaç vardır.

Bu kapsamda hazırlanmış konu anlatım notlarını hem türkçe hem de ingilizce olarak sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyar ve ilgili önlisans-lisans bölümlerinde Organik Kimya dersi alan öğrencilere yol gösterici olmasını dileriz.

Konu İçeriği: Maddenin yapısı (Atom, İzotop, Radyoizotop), Elektron kılıfı (Orbital yapısı ve sınıflandırma), Periyodik tablo (elementlerinin niteliklerinin periyodikliği), Kimyasal bağlar (İyonik, Kovalent, Koordine Kovalent, Hidrojen, Van der Waals), Metalik Bağlar, Hidrofob Etkileşim, Atomlarla moleküller arasındaki bağlar, Doğal şelat kompleksler ve biyokimyasal önemleri.

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Maddelerin Formları (Gazlar, Sıvılar, Katılar), Saf Maddeler ve Karışımları, Homojen ve Heterojen Sistemler, Maddenin Enerji Formları ile Etkileşimi (Işınların Absorpsiyonu ve Emisyonu, Emisyon-Absorpsiyon Spektroskopisi, Spektrofotometri), Kimyasal Reaksiyonları Temel Yasaları (Kütlenin verilmesi, konsantrasyon ölçüleri (Molar, Normal, Yüzde, ppm, ppb), Substitüsyon Reaksiyonları, Eliminasyon Reaksiyonları, Additisyon Reaksiyonları).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Dispers Sistemler (Gerçek çözeltiler, Kolloidler, Süspansiyonlar), Hidratasyon, Çözelti Çeşitleri (Bileşenelerin fiziksel haline göre, çözünen miktarına göre (seyreltik, derişik), çözünenin çözünürlüğüne göre (doymamış, doymuş, aşırı doymuş), elektril iletkenliğine göre (elektrolit, non-elektrolit)).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış genel çalışma soruları için tıklayınız; hesaplamalı çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Tanım ve Özellikleri (Brønsted-Lowry ve Lewis Asit-Bazları), Su ile Asit-Baz Reaksiyonları, Protoliz, Ka, pKa, Suyun oto-protolizi, pH ve pOH değerleri, pH değerinin biyolojik önemi, Amfolitler (Amfoter elektrolitler), İndikatörler, pH ölçüm yöntemleri (Elektrometrik, Kolorimetrik), Biyolojik Tamponlar (Bikarbonat, Fosfat, Hemoglobinat, Oksihemoglobinat, Proteinat Tamponlar).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Redoks Olayı (Oksidasyon ve Redüksiyon), Çok Fazlı Sistemlerde Denge (Difüzyon, Ozmotik Basınç, Diyaliz, Yüzey Gerilim, Adsorpsiyon), Termodinamik (Enerji Formları, İç Enerji ve Entalpi, Serbest Entalpi ve Entropi), Kimyasal Reaksiyonları Kinetiği (Aktivasyon Entalpisi, Katalizör, Reaksiton Hızını Etkileyen Faktörler), Enzimler.

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Hibritleşme (sp3, sp2, sp, tetrahedral karbon, asimetri, stereojenik  merkez, Sigma bağı, Pi bağı), Konjuge Çift Bağlar, Aromatik Sistemler, Karbonil Grubu.

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: İzomerizm, Konstitüsyon (Yapı) izomeri (İskelet, Pozisyon, Fonksiyonel İzomeri ve Tautomerizm), Stereoizomeri (Stereokimya: Kiral, Akiral, Cis– ve Trans-İzomeri , Enantiomerler, Diastereomerler, Konformasyon İzomeri, Optikçe aktiflik,  Rasemik Karışımlar).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Özellikleri, Heteroatom, Bağlanma kalıpları, Organik moleküllerin çizimleri (Kondens/zincir yapılar, iskelet/halka yapılar), Fonksiyonel Gruplar, Organik Bileşkilerin İsimlendirilmesi (Trival isimler, Sistematik isimlendirme), IUPAC Sayısal Çarpanlar.

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Alkanlar (Asiklik alkanlar, sikloalkanlar, alkanların isimlendirilmesi, alkil grupları, fosil yakıtları, fiziksel özellikleri, yanma, lipidler).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Alkenler ve Alkinler (İsimlendirme, Cis– ve Trans-izomerleri, Yağ asitleri-Doymuş ve Doymamış, Reaksiyonları (Hidrojenasyon, Hidrasyon)), Aromatik Hidrokarbonlar (Benzen, Mono-, Di- ve Poli-substitüe benzenler, Güneş koruyucular, Antioksidan olarak Fenollar).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Alkil Halojenürler (Haloalkanlar: İsimlendirme (IUPAC sistemi ve yaygın isimleri), Fiziksel Özellikleri, Bazı Alkil Halojenürler, Polar Karbon-Halojen Bağ (substitüsyon ve eliminasyon reaksiyonları)), Alkoller ve Eterler (Giriş, İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Bazı Alkoller, Eterler ve Epoksitler, Alkoller ve Eterlerin Hazırlanması, Alkollerin Reaksiyonları, Oksidasyon ve Kanda Alkol Taraması, Etanol Metabolizması, Eterlerin Reaksiyonları).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Aminler (Giriş, Yapı ve Sınıflandırma, İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Baz olarak Aminler, Asit ile Aminlerin Reaksiyonu, Amonyum Tuzları, Kullanışlı İlaç Olarak Amonyum Tuzları), Tiyoller ve Sülfürler (Giriş, Tiyollerin Reaksiyonları, Sülfürler, Dimetil sülfoksit).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Aldehitler ve Ketonlar (Aldehitler ve Ketonların İsimlendirilmesi, Fiziksel Özellikleri, Bazı Aldehitler ve Ketonlar, Aldehitler ve Ketonların Hazırlanması, Aldehitlerin ve Ketonların Reaksiyonları (1° Aminlerin Additisyonu, 2° Aminlerin Additisyonu, H2O Additisyonu-Hidrasyon, Alkollerin Additisyonu-Asetal Oluşumun, Koruma Grupları Olarak Asetaller, Siklik Hemiasetaller, Aldehitlerin Oksidasyonu)).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Konu İçeriği: Karboksilik Asitler ve Esterler (İsimlendirme, Fiziksel Özellikler, Bazı Karboksilik Asitler, Karboksilik Asitlerin Asitliği (Bazlarla Reaksiyon), Karboksilik Asit ve Esterleri İçeren Reaksiyonlar (Ester Oluşumu, Ester Hidrolizi)), Amidler (İsimlendirme, Fiziksel Özellikleri, Amidlerin Hidrolizi, İlginç Aminler ve Amidler, Epinefrin ve ilgili bileşikler, Penisilin).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

English Lecture Document: Click to download.

Sorular: Konu ile ilgili hazırlanmış çalışma soruları için tıklayınız.

Türkçe

English