Klinik Biyokimya


  • Polimed

Klinik Biyokimya, hastalıkların tanısı ve seyri bakımından vücudu ve onun dışarıya alınmış veya atılmış çeşitli sıvı ve doku parçalarını (biyopsi) inceleyen, sonuçlarından tedavinin ve prognozun izlenmesinde yararlanılan bir bilimdir.

Klinik Biyokimya kısaca kliniğe özgü bir laboratuvar bilimidir. Vücut sıvıları ve dokuların, hücrelerin analizini ve test sonuçlarının sağlık ve hastalık ile ilişki içerisinde yorumlanmasını kapsayan  bir bilim dalıdır.

Önemli Not: Veteriner Fakültelerinde okutulan Fizyopatoloji dersi ile Klinik Biyokimya konuları örtüşmektedir. Bu nedenle Fizyopatoloji dersi Biyokimya Anabilim Dalı tarafında yürütülmektedir.

Konular

1. Giriş ve Biyolojik Materyaller

Konu İçeriği: Amaç, Anahtar Sorular, Biyolojik Moleküller, Biyolojik Materyaller

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

2. Analitik Süreçler

Konu İçeriği: Pre-Analitik Süreç (Teknik ve Biyolojik Faktörler), Analitik Süreç (Metot seçimi, metot geçerliliği, kalite kontrol), Post-Analitik Süreç (Sonuçların değerlendirilmesi, referans değer, raporlama).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

3. Sıvı-Elektrolit Dengesi

Konu İçeriği: Suyun fonksiyonel dağılımı, bulunma durumu, biyolojik önemi ve görevleri, ihtiyacının karşılanması, elektrolit dağılımı, kayıplar, Su-elektrolit denge bozuklukları (dehidratasyonlar, hiperhidratasyonlar), Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi, Atrial Natriüretik Peptid (ANP), Sodyum (Na), Klor (Cl), Potasyum (K), Anyon açığı, Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Magnezyum (Mg).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

4. Asit-Baz Dengesi

Konu İçeriği: pH nedir ?, pH değişimlerinin önemi ve nedenleri, Tampon sistemler ve pH regülasyonu,Asit-Baz denge bozuklukları, Asidoz (Metabolik asidoz, Solunum asidozu), Alkaloz (Metabolik alkaloz, Solunum alkalozu), Kompenzasyon mekanizmaları, Karışık asit-baz denge bozuklukları, Anyon açığı, Bikarbonat ve Total CO2, Baz fazlalığı/açığı.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

5. Klinik Enzimoloji

Konu İçeriği: Enzimler, Enzim aktivitesi, İzoenzimler, Klinik enzimoloji, Kısa tarihçe, Biyolojik materyaller, Klinik tanıda rutin kullanılan enzimler, ALT, AST, SDH, GLDH, ALP, GGT, LDH, CK, Amilaz, Lipaz, PLI, Tripsin (TLI), Aldolaz, Diğer enzimler, Enzim aktivitelerinin ölçümü.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

6. Karaciğer Fonksiyonu ve Laboratuvar Testleri-I

Konu İçeriği: Karaciğer fonksiyon testleri (Bilirubin metabolizması, İkterus (Pre-hepatik, hepatik ve post-hepatik ikterus), safra asitleri, amonyak, albümin, globulinler, glikoz, üre, kolesterol, Pıhtılaşma Faktörleri) Çeşitli karaciğer hastalıklarına yönelik bazı laboratuvar bulguları.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

7. Karaciğer Fonksiyonu ve Laboratuvar Testleri-II

Konu İçeriği: Karaciğer fonksiyon testleri (Bilirubin metabolizması, İkterus (Pre-hepatik, hepatik ve post-hepatik ikterus), safra asitleri, amonyak, albümin, globulinler, glikoz, üre, kolesterol, Pıhtılaşma Faktörleri) Çeşitli karaciğer hastalıklarına yönelik bazı laboratuvar bulguları.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

8. Pankreas Fonksiyonu ve Laboratuvar Testleri-I

Konu İçeriği: Pankreasın Yapısı ve Fonksiyonları, Ekzokrin Pankreas (Pankreatit, Ekzokrin Pankreas Yetmezliği (EPI), Pankreatik lipaz immünoreaktivitesi (PLI), Tripsin benzeri immünoreaktivite (TLI), Serum lipaz aktivitesi, Serum amilaz Aktivitesi, Diğer Laboratuvar Testleri).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

9. Pankreas Fonksiyonu ve Laboratuvar Testleri-II

Konu İçeriği: Endokrin Pankreas (Glikoz Metabolizması, Hipoglisemi Nedenleri, Hiperglisemi nedenleri (Diabetes mellitus-tip 1 ve tip 2), Glikoz Metabolizmasının Laboratuvar Değerlendirmesi (Kan glikoz seviyesi, İdrar glikoz seviyesi, Serum İnsülin, Fruktozamin-FUN, Hemoglobin-HbA1c, Glikoz Tolerans Testi -Oral ve IV)).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

10. Böbrek Fonksiyonu ve Laboratuvar Testleri-I

Konu İçeriği: Böbrek Morfolojisi, Böbrek Fonksiyonları (Glomerulus ve Filtrasyon, Tübül: Reabsorpsiyon ve Sekresyon), Böbrek Fonksiyon Testleri (İndirekt Glomerüler Fonksiyonların Testleri: Kreatinin, Üre).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

11. Böbrek Fonksiyonu ve Laboratuvar Testleri-II

Konu İçeriği: İndirekt Glomerüler Fonksiyon Testleri (Devam … Sistatin C, SDMA), Direkt Glomerüler Fonksiyon Testleri (Glomerüler filtrasyon hızı (GFR), kreatinin klirensi), Tübül Fonksiyon Testleri (Osmolalite, idrar dansitesi, iyon atılımı (fraksiyonel ekskresyon-FE)), Böbrek Hasarı Testleri (Glomerüler Hasar: Proteinüri [idrar proteini: kreatinin oranı-UP/C], albüminüri, mikroalbüminüri, Elektroforez), Tübül Hasarı (Üriner enzim aktiviteleri, kan / hematüri).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

12. Tiroid ve Paratiroid Fonksiyonları ve Laboratuvar Testleri

Konu İçeriği: Tiroid Bezi (Fonksiyon, Hormon etkileri, İndirekt Testler, Direkt Testler, Dinamik Testler, Tiroid Hastalığı (Hipo-, Hipertiroidizm)); Paratiroid Bezleri (Laboratuvar Testleri, Hipoparatiroidizm, Primer ve Sekonder Hiperparatiroidizm).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

13. Adrenokortikal Fonksiyon ve Laboratuvar Testleri

Konu İçeriği: Adrenal bezler, Hipoadrenokortisizm, Rutin Laboratuvar Testleri, Bazal Adrenokortikal Fonksiyon Testleri, Dinamik Testler (ACTH Stimülasyon Testi, Düşük Doz Deksametazon Supresyon Testi, Yüksek Doz Deksametazon Supresyon Testi, Kedi Kombine Yüksek Doz Deksametazon/ACTH Testi, İdrar Kortizol Kreatinin Oranı ( Yüksek Doz Deksametazon Testi ile).

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

14. İskelet ve Kalp Kası Fonksiyonu ve Laboratuvar Testleri

Konu İçeriği: Kas hasarı, Kreatin kinaz (CK), Aspartat aminotransferaz (AST), Alanin aminotransferaz (ALT), Laktat dehidrojenaz (LDH), Diğer Laboratuvar Testleri (Troponin I, Troponin T, Miyoglobin)

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.Son Düzenleme: 7 Şubat 2024