Klinik Biyokimya

Klinik Biyokimya, hastalıkların tanısı ve seyri bakımından vücudu ve onun dışarıya alınmış veya atılmış çeşitli sıvı ve doku parçalarını (biyopsi) inceleyen, sonuçlarından tedavinin ve prognozun izlenmesinde yararlanılan bir bilimdir.

Kısaca; kliniğe özgü bir laboratuvar bilimidir.

Vücut sıvıları ve dokuların, hücrelerin analizini ve test sonuçlarının sağlık ve hastalık ile ilişki içerisinde yorumlanmasını kapsayan klinik patoloji dalıdır.

Konu Başlığı Konu İçeriği Belge
 • Klinik Biyokimya nedir?
 • Biyolojik Materyaller
 • Analitik Süreçler
Klinik Biyokimya nedir ?, Klinik Biyokimya ilgi alanları, Biyolojik Moleküller ve Materyaller, Pre-Analitik Süreç (Teknik ve Biyolojik Faktörler), Analitik Süreç (Metot seçimi, metot geçerliliği, kalite kontrol), Post-Analitik Süreç (Sonuçların değerlendirilmesi, referans değer, raporlama) Türkçe

English

 • Su-Elektrolit Dengesi
Suyun fonksiyonel dağılımı, bulunma durumu, biyolojik önemi ve görevleri, ihtiyacının karşılanması, elektrolit dağılımı, kayıplar, Su-elektrolit denge bozuklukları (dehidratasyonlar, hiperhidratasyonlar), Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi, Atrial Natriüretik Peptid (ANP), Sodyum (Na), Klor (Cl), Potasyum (K), Anyon açığı, Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Magnezyum (Mg) Türkçe

English

 • Asiz-Baz Dengesi
pH nedir ?, pH değişimlerinin önemi ve nedenleri, Tampon sistemler ve pH regülasyonu,Asit-Baz denge bozuklukları, Asidoz (Metabolik asidoz, Solunum asidozu), Alkaloz (Metabolik alkaloz, Solunum alkalozu), Kompenzasyon mekanizmaları, Karışık asit-baz denge bozuklukları, Anyon açığı, Bikarbonat ve Total CO2, Baz fazlalığı/açığı Türkçe

English

 • Klinik Enzimoloji
Enzimler, Enzim aktivitesi, İzoenzimler, Klinik enzimoloji, Kısa tarihçe, Biyolojik materyaller, Klinik tanıda rutin kullanılan enzimler, ALT, AST, SDH, GLDH, ALP, GGT, LDH, CK, Amilaz, Lipaz, PLI, Tripsin (TLI), Aldolaz, Diğer enzimler, Enzim aktivitelerinin ölçümü Türkçe

English

 • Karaciğer Fonksiyonları ve Laboratuvar Testleri
Karaciğerin metabolik fonksiyonları
Hepatosellüler Hasarlar: Enzim Aktivitelerinin Ölçümü (ALT, AST, SDH, GLDH)
Kolestazis: ALP, GGT
Karaciğer Fonksiyon Testleri: Bilirubin Metabolizması, Icterus (Pre-hepatik, Hepatik ve Post-Hepatik Icterus), Safra Asitleri, Amonyak, Albümin, Globulinler, Glikoz, Üre, Kolesterol, Koagülasyon Faktörleri
Çeşitli Karaciğer Hastalıklarına ait bazı laboratuvar bulguları
Türkçe

English

 • Pankreas Fonksiyonları ve Laboratuvar Testleri
Pankreasın Yapısı ve Görevleri
Ekzokrin Pankreas: Pankreatitis, Ekzokrin Pankreas Yetmezliği (EPI), Pankreatik Lipaz İmmunreaktivite (PLI),  Tripsin-Benzeri İmmunreaktivite (TLI), Serum Lipaz Aktivitesi, Serum Amilaz Aktivitesi, Diğer Laboratuvar Testleri
Endokrin Pankreas: Glikoz Metabolizması, Hipoglisemi Nedenleri, Hiperglisemi Nedenleri (Diabetes mellitus-Tip 1 ve Tip 2), Glikoz Metabolizmasının Laboratuvar Değerlendirilmesi (Kan Glikoz Düzeyi, İdrar Glikoz Düzeyi, Serum İnsulin, Fruktozamin-FUN, Glikolize Hemoglobin-HbA1C, Glikoz Tolerans Testi-Oral ve IV)
Türkçe

English

 • Böbrek ve Fonksiyonları ve Laboratuvar Testleri
Böbrek Morfolojisi, Fonksiyonları, Glomeruler Fonksiyon Testleri (İndirekt Testler: Kreatinin, Üre, Sistatin C, SDMA; Direkt Testler: Glomeruler filtrasyon Oranı (GFR), Kreatinin Klirensi), Tubül Fonksiyon Testleri (Ozmolalite, İdrar Dansitesi/Özgül Ağırlığı, İyonların Ekskresyonu (Fraksiyonel Ekskresyon-FE), Glomeruler Hasar Testleri (Proteinüri [İdrar Protein:Kreatinin Oranı-U-P/C], Albüminüri, Mikroalbüminüri, Elektroforez), Tubül Hasarı Testleri (İdrar enzim aktiviteleri, Kan/Hematüri) Türkçe

English

 • Tiroid ve Paratiroid Fonksiyonları ve Laboratuvar Değerlendirmesi
Tiroid Bezi
Tiroksin (T4), Tetraiyodotironin (T3), Tiroksin bağlıcı globulin (TBg), Tiroksin bağlayıcı prealbümin (TBPA), Kolesterol, Serbest T4, Serbest T3,  Tiroid Stimüle edici hormon (TSH), Tirotiropin salgılatıcı hormon (TRH), TSH Stimülasyon Testi,  TRH Stimülasyon Testi, T3 Supresyon Testi, Guatr, Hipotirodizim (Primer ve Sekonder), Hipertiroidizm (Primer ve Sekonder)
Paratiroid Bezi 
Parathormon (PTH), Kalsiyum, İyonize kalsiyum, Düzeltilmiş Kalsiyum, Kalsiyum-Fosfor Ürünü (Ca x P), Paratiroid hormon ilişkili protein (PTHrp), Hipoparatiroidzim, Primer Hiperparatiroidizm, Malign Hiperkalsemi, Sekonder Hiperparatiroidizm (Renal ve Nutrisyonel)
Türkçe

English

 • Adrenokortikal Fonksiyon ve Laboratuvar Değerlendirmesi
 Adrenal bezler,  ACTH, Kortizol, Aldosteron, Androjenler, Östrojenler, Hipoadrenokortisizm (Primer ve Sekonder; Addison Hastalığı; İyatrojenik), Hiperadrenokortisizm (Cushing Sendromu; Primer ve Sekonder),  İdrar Kortizol:Kreatinin Oranı (UCCR), 17-OH Progesteron, ACTH Stimülasyon Testi, Düşük Doz Deksametazon Supresyon Testi, Yüksek Doz Deksametazon Supresyon Testi, Feline Kombine Yüksek Doz Deksametazon/ACTH Testi Türkçe

English

 • İskelet ve Kalp Kası Fonksiyonu ve Laboratuvar Değerlendirmesi
 Kas Hasarı, Dejenerasyon, Nekroz, Kreatin kinaz (CK),  Aspartat aminotransferaz (AST), Alanin aminotransferaz (ALT), Laktat dehidrogenaz (LDH), Troponin I, Troponin T, Troponin C, Miyoglobin Türkçe

English