Biyokimya-I


Biyokimya I ile temel oluşturacak şekilde, canlıların temel yapı taşlarını oluşturan ve canlılığın sürdürülmesinde gerekli olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerle birlikte yaşamsal önem taşıyan nükleik asitler, enzimler, minerallerin özellikleri, rolleri ve birbirileri ile olan ilişkileri hakkında gerekli olan temel biyokimya bilgileri aktarılmaktadır.

Konular

1. Biyokimya Giriş ve Biyofiziksel Kimya-I

Konu İçeriği:  Biyokimya Giriş (Biyokimyanın amacı ve kapsamı, organizmada bulunan temel maddeler ve oranları) ve Biyofiziksel Kimya-I (Su, Osmoz ve Ozmotik Basınç, Onkotik Basınç, Hidrostatik Basınç, Diyaliz, Difüzyon, Yüzey Gerilimi, Adsorpsiyon, Donma noktasının düşmesi)

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

2. Biyofiziksel Kimya-II

Konu İçeriği: .Çözeltiler, Davranışları ve Nitelikleri; pH, Amfolit Elektrolitler, Tampon Çözeltiler)

Alt Başlıklar: Dispers sistemler, koruyucu kolloidler, molar ve normal çözeltiler, yüzde çözeltiler, hidrojen iyon konsantrasyonu, bikarbonat tampon, fosfat tampon, izotoplar ve biyokimyasal önemi, radyasyonun zararları

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

3. Biyoelementler-I

Konu İçeriği: Makro-Elementler

Alt Başlıklar:  Kalsiyum (Ca – Süt humması), Fosfor (P), Magnezyum (Mg – Çayır tetanisi), Potasyum (K -Hipokalemi sendromu), Sodyum (Na), Klor (Cl), Kükürt (S).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

4. Biyoelementler-II

Konu İçeriği: Mikro-elementler/Eser Elementler/İz elementler

Alt Başlıklar: Demir (Fe – Katalaz, Hemoglobin Transferrin, Ferritin, Mikrositik hipokromik anemi), Bakır (Cu – Serüloplazmin, Enzootik ataksi, Wilson hastalığı), Kobalt (Co – Kobalamin, Makrositer anemi), Çinko (Zn – SOD), Mangan (Mn), Krom (Cr – Glikoz tolerans faktörü), Molibden (Mo – Ksantin oksidaz), Flor (F – Florozis), Selenyum (Se – Beyaz kas hastalığı, Glutatyon peroksidaz [GPx]), İyot (I – Guatr).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

5. Karbonhidratlar-I

Konu İçeriği: Karbonhidratların tanımı ve önemi, Karbonhidratların sınıflandırılması, Monosakkaritler (Glikoz, Fruktoz, Galaktoz, Riboz), Konfigürasyon ve konformasyon

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

6. Karbonhidratlar-II

Konu İçeriği: Monosakkaritlerin genel reaksiyonları, Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri, Disakkaritler

Alt Başlıklar: Amino şekerler [glikozamin, galaktozamin], amino şeker asitleri [nöyraminik asit, N-asetil nöyraminik asit, sialik asit, mumarik asit], deoksi şekerler [deoksiriboz, ramnoz, fukoz], şeker alkolleri [sorbitol, gliserol, mannitol, dulsitol, ribitol, eritrol], şeker asitler [glukonik asit, glikarik asit, glukuronik asit]); Disakkaritler: Glikozid bağları, sakkaroz, maltoz, sellobioz, laktoz, trehaloz.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

7. Karbonhidratlar-III

Konu İçeriği: Polisakkaritler (Glikanlar)

Alt Başlıklar: Homopolisakkaritler (Nişasta; amilloz-amilopektin, glikojen, sellüloz, inulin, kitin, dekstrin, dekstran, pektin, agar-agar), Heteropolisakkaritler (hiyaluronik asit, kondroitin sülfatlar, kan grubu maddeleri, heparin, arap zamkı, mürein). 

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

8. Lipidler-I

Konu İçeriği: Lipidlerin tanımı ve görevleri, Sınıflandırılması, Yağ Asitleri

Alt Başlıklar: Serbest Yağ Asitleri-Free Fatty Acids-NEFA,Doymuş-Doymamış Yağ Asitleri, Uçucu Yağ Asitleri), İsimlendirilmesi (IUPAC, Trival), Numaralandırma (COOH ve Omega-ω), Sınıflandırılması, Esansiyal Yağ Asitleri (Linoleik asit), Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri (Tuz oluşumu, Sabunlaşma, Deterjan, Ester oluşumu, Hidrojenleme, Çift bağa halojen ekleme, Oksidasyon, Peroksidasyon).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

9. Lipidler-II

Konu İçeriği: Gliserin Taşıyan Lipidler

Alt Başlıklar: Gliserin (Gliserol), Nötral Yağlar (Mono-, di- ve trigliseritler [Hayvansal-Bitkisel Yağlar][Sabunlaşma Sayısı, İyot Sayısı, Asetil Sayısı, Asit Sayısı, Uçucu Yağ Asidi Sayısı/Reichart sayısı, Acılaşma], Gliserin Eterler, Glikozilgliserinler), Fosfogliseridler (Fosfatidler [lesitin, sefalin, fosfotidilserin, plasmalojenler, platelet aktive edici faktör-PAF], Difosfatidilgliserin [Kardiolipin] ve Fosfotidilinozitoller). 

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

10. Lipidler-III

Konu İçeriği: Gliserin taşımayan Lipidler ve diğer sınıf bileşiklere bağlı Lipidler

Alt Başlıklar: Sfingolipidler (Sfingozin, Seramidler, Sfingomyelinler, Glikosfingolipidler [Serebrositler, Sülfatidler, Globositler/Seramid Oligosakkaritler, Gangliositler]), Alifatik Alkoller ve Mumlar (Balmumu, Karnauba, Spermeçet mumu, Lanolin), Terpenler (Likopen, Karoten, Vitamin A ve Squalen), Steroidler (Steran halkası, Steroller [Zoosteroller (Kolesterol, Lanosterol), Mikosteroller, Fitosteroller], Safra Asitleri, Steroid Hormonlar, Vitamin D).
Diğer sınıf bileşiklere bağlı Lipidler: Lipoproteinler (Şilomikronlar, VLDL, IDL, LDL, HDL), Eikozonoidler (Prostaglandinler, Tromboksanlar, Prostasiklinler, Lökotrienler, Lipoksinler), Lisofosfogliseridler, Lipopolisakkaritler.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

11. Amino asitler, Peptitler ve Proteinler-I

Konu İçeriği: Amino Asitler ve Sınıflandırılması, Amino Asitlerin Yapıları, Esansiyel ve Non-Protein Amino Asitler, Amino Asitlerin Genel Reaksiyonları, Peptid Bağı ve Peptidler

Alt Başlıklar: D- ve L-Formları, Sınıflandırılması, Modifiye Amino Asitler, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Peptidler: Peptid Bağı, Oligo- ve Polipeptidler, Bazı önemli di-, oligo- ve polipeptidler, Proteinlerdeki Amino Asitlerin birbirinden ayrılmaları ve miktar tayinleri.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

12. Amino asitler, Peptidler ve Proteinler-II

Konu İçeriği: Proteinlerin sınıflandırılması, Proteinlerin nitelikleri, Proteinlerin çözünürlükleri, Denatürasyon, Protein molekülünün primer, sekonder, tersiyer ve kuvarterner yapıları

Alt Başlıklar: Sınıflandırılması (Yapılarına Göre: Basit-Konjuge-Türev Proteinler; Fonksiyonel açıdan: Katalitik Proteinler, Taşıyıcı Proteinler [transport proteinleri], Besleyici ve Depo Proteinler, Kontraktil Proteinler, Yapısal Proteinler, Savunma Proteinleri, Fizyolojik Düzenleyici Proteinler).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

13. Amino asitler, Peptidler ve Proteinler-III

Konu İçeriği: Nükleoproteinler (Nükleik Asitler (Nükleozid, nükleotidler ve polinükleotidler), Nükleik asitlerin primer yapıları ve konformasyonları, Nükleik asitlerin metabolizma ve fonksiyonları, Replikasyon, Transkripsiyon, Translasyon), Kromoproteinler, Safra Renkli Maddeleri, Organizma sıvı ve dokularının başlıca proteinleri.

Alt Başlıklar: DNA, RNA, ATP, Porfirinler, İkterus (Sarılık).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

14. Enzimler

Konu İçeriği: Enzimlerin genel özellikleri ve yapıları, tanımlamalar, Enzimlerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, Enzim kinetiğinin prensipleri, Enzimatik aktiviteyi etkileyen faktörler, Enzim aktivitesinin kontrolü, Veteriner hekimlikte enzimolojiden yararlanılması.

Alt Başlıklar: Tarihçesi, Bulundukları yerler, Spesifiteleri, Enzim katalizi, İnhibitör ve Aktivatörler, Koenzimler.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız


Laboratuvar Uygulama Notları

1. Laboratuvar Güvenliği ve Temizliği

Konu İçeriği: Biyokimya laboratuvarlarında uyulması gereken kurallar.

Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.

2. Temel Laboratuvar Malzemeleri ve Aletleri

Konu İçeriği: Temel laboratuvar sarf malzemeleri, ekipmanlar ve aletlerin tanıtımı

Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.

3. Çözeltiler

Konu İçeriği: Çözelti problemleri ve çözümleri; Çözeltilerin Hazırlanması: Yüzde, Molar ve Normal Çözeltiler

Çözelti Soruları ve Çözümleri için tıklayınız.

Çözelti Hazırlama Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.

4. Serum ve Plazma Eldesi

Konu İçeriği: Serum ve Plazma eldesi.

Alt Başlıklar: Kan, kan toplama tüpleri, antikoagülanlar, serum ve plazma eldesi ve farkı, santrifüj.

Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.

5. Karbonhidrat Deneyleri

Konu İçeriği: Karbonhidrat deneyleri

Alt Başlıklar: Moore, fehling, benedict, barfoed, furfural, molisch, naftol, seliwanoff, bial, anilin, sakkaroz, hidroliz, ozazon, amilodekstrin, eritrodekstrin, akrodekstrin, fermentasyon.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Öz Uygulama Notu: İndirmek için tıklayınız.

6. Lipid Deneyleri

Konu İçeriği: Lipid deneyleri

Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.

7. Amino asit ve Protein Deneyleri

Konu İçeriği: Amino asit ve Protein deneyleri

Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.


Son Düzenleme: 29 Eylül 2023