Test Rehberi – MMagnezyum (Mg)
Test Adı:Magnezyum
Diğer Adları:Mg, Total Magnezyum
Analiz Metodu:Kolorimetrik
Örnek Türü:Serum, Heparinli Plazma, İdrar, Vücut sıvıları
Örnek Özellikleri:Kanın tam pıhtılaşmasını takiben, serumu ayırmak için 1500-2000g’de santrifüj yapılmalıdır.
Örnek Muhafazası:Serum ve plazma: 20-25 ºC’ de 7 gün , 2-8 ºC’ de 7 gün, -20 ºC’ de 1 yıl İdrar: -20 ºC’ de 3 hafta
İnterferans:Lipemi, İkterus, Hemoliz
Kısa Açıklama:Magnezyum, hücre işlevi, kemik sağlığı, enerji üretimi ve sinir ile kas sistemlerinin düzenlenmesi gibi birçok temel fizyolojik süreçte kritik bir role sahiptir. Magnezyum, potasyumdan sonra bol miktarda bulunan önemli bir hücre içi katyondur.
Magnezyum birçok enzimin kofaktörüdür; en başta ATP kullanılan reaksiyonlarda. Vücuttaki magnezyumun çoğunluğu kemik (%50), iskelet kası ve yumuşak dokuda bulunurken, kanda sadece kabaca %1’i bulunur; bu nedenle serum veya plazmada ölçülen seviye toplam vücut depolarının zayıf bir göstergesidir.
Konsantrasyonda Artma (HİPERMAGNEZEMİ):Fizyolojik: Sığırlarda toplam ve serbest magnezyumda doğum sonrası geçici bir artış vardır.
Artan emilim: İyatrojenik magnezyum uygulaması, artan emilim nedeniyle hipermagnezeminin en yaygın nedeni olacaktır.
Azalmış atılım: Renal azotemi en yaygın nedendir. Bunun yanında post-renal azotemi, hipokalsemi, yüksek PTH ve Addison hastalığı da potansiyel nedenleridir.
Hücrelerden salınım: Büyük doku nekrozu magnezyumu serbest bırakabilir. Bu duruma eşlik eden çok yüksek bir CK aktivitesi beklenir.
Konsantrasyonda Azalma (HİPOMAGNEZEMİ):Hipoalbüminemi: Hipoalbüminemi ile sonuçlanan sendromlar magnezyumun azalmasına neden olabilir çünkü magnezyumun yaklaşık %33’ü proteine, özellikle de albümine bağlıdır.
Azalmış alım: Uzun süreli iştahsızlık (özellikle laktasyondaki süt sığırlarında) veya diyetteki magnezyum yetersizliği nedeniyle alımın azalması hipomagnezemiye yol açabilir. Bu durum geviş getiren hayvanlarda diğer türlere kıyasla daha büyük bir sorun gibi görünmektedir.
Çayır tetanisi. Süt sığırlarında, özellikle de magnezyum ihtiyaçlarının arttığı gebelik veya laktasyon döneminde hızla ortaya çıkar. Şiddetli hipomagnezemi, hipokalsemi (PTH direnci ve PTH salgısının inhibisyonu nedeniyle) ve düşük veya normal fosfat ile karakterizedir.
Fazla kayıp: Emilim bozukluğu veya ishalle sonuçlanan gastrointestinal durumlarda (örneğin bağırsak rezeksiyonu) emilim azalır veya kayıp meydana gelebilir. Herhangi bir nedene bağlı diürez (intravenöz sıvı verilmesi, kimyasal veya ozmotik diürez, örn. diabetes mellitus) idrarla magnezyum kaybının artmasına neden olabilir. Böbrek kaybının diğer potansiyel nedenleri hipertiroidizm (tiroid hormonu fekal ve üriner kayıpları teşvik ederek magnezyumu azaltır), primer hipoparatiroidizm (PTH magnezyumun renal rezorpsiyonunu ve kemikten magnezyum salınımını uyarır) ve asidozdur.
Dayanıklılık veya yarış atlarında terleme. Ter yüksek konsantrasyonlarda potasyum klorür, magnezyum ve kalsiyum içerir. Aşırı terleyen dayanıklılık atları hipokalemi, metabolik alkaloz, hipomagnezemi ve hipokalsemiye yatkındır.

Test Rehberi

E
H I J N
O Ö R Ş U
V Y ZSon Düzenleme: 14 Mayıs 2024